głównaObsługaInformacjeO firmiekontakt

  Zmiana mocy zamówionej

  Wniosek o zmniejszenie mocy zamówionej

Moc zamówiona ma przede wszystkim bardzo istotny wymiar techniczny, od jej wielkości uzależniona jest regulacja ciepła dostarczanego do budynku - zgodnie z przepisami odbiorca zamawia moc a dostawca na jej podstawie ustala regulację czynnika grzejnego dostarczanego do budynku.

Decyzje o zmianie mocy podejmują właściciele budynków i składają do ZEC pisemny wniosek.

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych wnioski o zmianę mocy powinny być podpisane przez Zarządy Wspólnot jako przedstawicieli Wspólnot Mieszkaniowych.

Decyzja o zmianie mocy powinna być poprzedzona wnikliwą analizą stanu technicznego i użytkowego budynku, uwzględniającą wykonane prace termomodernizacyjne, stan instalacji wewnętrznej, potrzeby użytkowe mieszkańców.

Za wielkość zamówionej mocy cieplnej odpowiadają właściciele budynków, oni ponoszą odpowiedzialność za skutki związane z zamówieniem zbyt małej mocy.

Przepisy dotyczące mocy zamówionej

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami nie są wymagane audyty energetyczne określające zapotrzebowanie mocy przez budynek, obowiązek posiadania dla budynku certyfikatu energetycznego jest w trakcie wdrażania, niemniej jednak, decyzja o zmniejszeniu mocy musi być bardzo rozważna i uwzględniać wszystkie aspekty techniczne, ekonomiczne i użytkowe, musi być zgodna z przepisami.

Przepisy Prawa budowlanego i Prawa energetycznego mówią, że moc zamówiona jest to największa moc jaka może wystąpić w danym obiekcie w warunkach obliczeniowych, tj. przy temperaturze zewnętrznej minus 20 oC i normatywnej temperaturze ciepłej wody.

Moc powinna zapewniać określone przepisami temperatury w budynku, potrzeby cieplne na ogrzewanie, wentylację i inne odbiory, a instalacja wewnętrzna powinna spełniać te wymagania - za to odpowiedzialni są właściciele budynków.

Moc zamówiona a możliwość korzystania z ciepła

Moc zamówiona musi zapewniać maksymalne warunki cieplne dla danego obiektu. Nadmierne zmniejszanie mocy pozbawia mieszkańców możliwości korzystania z systemu regulacji wewnętrznej. Zamówienie zbyt małej mocy na „CO” spowoduje, że do mieszkań nie dopłynie wystarczająca ilość ciepła pomimo maksymalnego rozkręcenia zaworów przygrzejnikowych. Niedogrzewanie będzie występować w każdych warunkach pogodowych, nie tylko przy temperaturze minus 20oC.

Wszyscy mieszkańcy mają prawo do korzystania z ciepła wg. indywidualnych potrzeb i upodobań. I te rodziny, które chcą się czuć komfortowo w domowym ciepełku i te z małymi dziećmi, osobami starszymi czy schorowanymi, dla których ciepło w domu to nie luksus ale wymóg sytuacji.

Opłaty stałe zależne od mocy zamówionej

Niejednokrotnie odbiorcy zmniejszając moc zamówioną kierują się chęcią zmniejszenia opłat za ciepło. Ale nie tędy droga. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Starachowic, Zarząd ZEC, za zgodą Urzędu Regulacji Energetyki, celowo kształtuje opłaty stałe na niskim poziomie, żeby opłaty stałe nie były wygórowane,  żeby mieszkańcy szukając oszczędności w kosztach ciepła nie uciekali się do nadmiernego zmniejszania mocy zamówionej, ale wykorzystując urządzenia do regulacji ciepła zamontowane na instalacji wewnętrznej (zawory termostatyczne), korzystali z ciepła w sposób racjonalny, wg. własnych indywidualnych potrzeb.  

Zależne od mocy zamówionej opłaty stałe kształtują się w ZEC na poziomie około 25% całości rocznych opłat za ciepło - stanowią więc niewielki udział w ogólnych kosztach ciepła ponoszonych przez mieszkańców. Około 75% kosztów ciepła stanowią opłaty za energię cieplną pobieraną przez budynek, która jest rozliczana  wg. wskazań liczników ciepła.

Zmniejszenie mocy zamówionej nie przynosi więc oczekiwanego zmniejszenia kosztów, a skutki techniczno - użytkowe może mieć bardzo negatywne zarówno dla budynków jak i ich mieszkańców.

Wpływ mocy zamówionej na węzeł cieplny

Zmniejszenie mocy zamówionej bez uzasadnienia względami technicznymi budynku, to niezasadne manipulowanie parametrami węzła - ponieważ na podstawie mocy zamówionej ZEC dostosowuje urządzenia techniczne i regulacyjne węzła stosownie do zgłoszeń. Znaczne zmniejszanie mocy prowadzi do konieczności zmiany parametrów pracy węzła, wymiany zaworów, regulatorów i innych urządzeń, nie prowadzi więc do oszczędności, ale powoduje podrożenie kosztów ciepła.

Ponadto powoduje trwałe zmniejszenie mocy węzła.

Przywrócenie stanu technicznego węzła do możliwości poboru większej mocy, jest kosztowne i wymaga czasu (zamówienie urządzeń, zakup, zamontowanie, wyregulowanie). Zwiększenie mocy wymiennika w środku zimy może się okazać niemożliwe do realizacji.

Dlatego określenie wysokości mocy zamówionej powinno być poprzedzone szeroko pojętą analizą uwzględniającą stan techniczny budynku i potrzeby mieszkańców, nie można opierać się tylko na jednym sezonie grzewczym.   

Skutki zamówienia zbyt małej mocy

Zamówienie zbyt małej mocy, będzie skutkowało dopływem do budynku niewystarczającej ilości energii a w konsekwencji niedogrzaniem mieszkań. Może to doprowadzić do zawilgocenia i zagrzybienia ścian, co niewątpliwie ma ujemny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz grozi pogorszeniem stanu technicznego konstrukcji budynku. Za stan techniczny swoich budynków odpowiedzialni są właściciele budynków.

W przypadku ciepłej wody zbyt mała moc zamówiona spowoduje brak ciepłej wody o prawidłowych parametrach.

Możliwe zagrożenia zamówienia zbyt małej mocy

W przypadku niedogrzewania mieszkań ciepłem sieciowym mieszkańcy będą zmuszeni dogrzewać się odbiornikami elektrycznymi czy gazowymi, zostają narażeni na dodatkowe zbędne koszty (elektryczna jest przeszło 2 krotnie droższa). Jest to również bardzo niebezpieczne ponieważ, przy wymienionych oknach na bardziej szczelne, braku dostatecznej wentylacji, niedostatecznym stanie technicznym instalacji elektrycznej, stwarza zagrożenie nie tylko dla użytkowników danego mieszkania ale całego budynku.

Odpowiedzialność za skutki zmniejszenia mocy

Odpowiedzialność za zamówioną moc cieplną spoczywa na właścicielach budynków.

Administratorzy budynków nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i dlatego nie mogą składać wniosków o zmniejszenie mocy.

Obowiązkiem ZEC jest dostosowanie regulacji podawanego ciepła wg. mocy zamówionej odbiorców.

ZEC nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia negatywnych skutków zamówienia zbyt małej mocy (niedogrzewanie mieszkań, brak ciepłej wody, skutki jakie może powodować zaniżenie tych parametrów dla budynków i osób)

Odpowiedzialność ZEC

ZEC jest firmą, która została powołana do zabezpieczenia mieszkańców w ciepło, naszym obowiązkiem jest zapewnienie ciepła mieszkańcom Starachowic wg. ich potrzeb. Dlatego w trosce o dobro mieszkańców, o zapewnienie im bezpieczeństwa energetycznego i komfortu cieplnego, każdy wniosek o zmniejszenie mocy rozpatrujemy pod kątem wiarygodności.

Nie jest możliwe ustosunkowanie się ZEC co do zasadności zmniejszenia mocy zamówionej przez odbiorców, ponieważ ZEC nie posiada informacji niezbędnych do merytorycznej oceny wniosków. Dołączenie do wniosków informacji uzasadniających jej zmniejszenie, takich jak: wykonane prace remontowe i modernizacyjne, określenie stanu termoizolacyjności budynku, wyszczególnienie urządzeń regulacyjnych i pomiarowych zamontowanych na instalacji wewnętrznej, informacje o potrzebach mieszkańców, itp. pozwoliłoby na bardziej merytoryczne ustosunkowanie się ZEC do wniosków.

Mając na względzie dobro mieszkańców, ich bezpieczeństwo energetyczne, ZEC nie tylko wyraża merytoryczne opinie, doradza, ale naszym obowiązkiem jest również ostrzegać o możliwych zagrożeniach, o negatywnych konsekwencjach zamówienia zbyt małej mocy.

Przed podjęciem właściwej decyzji Odbiorcy mają prawo znać konsekwencje pozytywne i negatywne.  Negatywne skutki mogą wystąpić nie tylko w sytuacjach ostrej zimy, bądź długotrwałych chłodów, powodujących wychłodzenie budynku, ale w każdej temperaturze zewnętrznej.

ZEC każdorazowo sprawdza wiarygodność wniosków, gdyż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek ujemnych skutków - odpowiedzialność spadnie na ZEC.

Wprowadzając zmiany mocy musimy mieć pewność, że decyzja o zmniejszeniu mocy została podjęta przez Odbiorcę z pełną świadomością negatywnych skutków i zagrożeń jakie niesie za sobą taka decyzja.

Zasady wprowadzania zmiany mocy zamówionej

Wniosek o zmniejszenie mocy powinien wpłynąć do ZEC do końca czerwca.

Wprowadzenie zmniejszonych mocy do umów, rozliczeń i regulacji następuje z mocą obowiązującą od 1 października tego samego roku na czas nieokreślony.

Przez okres lipiec – wrzesień ZEC rozpatruje wnioski i w przypadku wątpliwości prowadzi rozmowy z klientami, opracowuje zmiany umów, opracowuje i wdraża „Program pracy sieci”.

Monitorowanie przez ZEC parametrów ciepła podawanego Odbiorcom

Program pracy sieci” obejmuje wszystkie budynki zasilane ciepłem z ZEC. Jest on realizowany poprzez nowoczesne systemy automatyki przemysłowej. Sterowanie pracą źródeł i węzłów odbywa się z wykorzystaniem wysokiej klasy systemów informatycznych z monitorowaniem parametrów pracy kotłów, węzłów i liczników ciepła, które umożliwiają bieżące sprawdzanie parametrów ciepła produkowanego oraz odbieranego przez szczególne obiekty.

Produkcja ciepła prowadzona jest w zależności od potrzeb odbiorców w oparciu o nadrzędny system regulacji ciepłowni firmy Praterm, w którym regulacja odbywa się na podstawie mocy odbieranej ze źródła, system monituje o występowaniu nadprodukcji czy deficycie mocy, po czym automatycznie korygowana jest moc podawana na sieć.

W systemie przesyłu i dystrybucji ciepła ZEC zainstalowany jest nowoczesny i innowacyjny system telemetrii i monitoringu firmy WMC-nett, wykorzystujący drogę radiową do zdalnej regulacji i wizualizacji parametrów pracy węzłów. W systemie prowadzone są zdalnie odczyty danych z liczników ciepła, które są wykorzystywane do rozliczania odbiorców i wystawiania faktur w programie firmy Kombit, pozwalają na ocenę prawidłowości pracy urządzeń oraz poboru ciepła przez poszczególne budynki.

Dane z systemów przemysłowych są przesyłane do programu kontrolingu zintegrowanego systemu księgowo-finansowego firmy Macrologic, w którym prowadzone są analizy techniczno ekonomiczne  

W celu optymalizacji kosztów produkcji i racjonalizacji zużycia ciepła przez odbiorców, pracownicy ZEC na bieżąco sprawdzają i analizują parametry ciepła z każdego etapu produkcji, przesyłu i dystrybucji. Dane historyczne pozwalają na przeprowadzenie szczegółowych analiz poboru ciepła za poprzednie okresy.

Stronę najlepiej przeglądać w Internet Explorer 7.0 lub nowszym

Valid XHTML 1.1 Poprawny CSS!