• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie
  • 24h/7

Obsługa Klienta

Taryfa i ceny

CZĘŚĆ 4.
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tabela 1 - Ceny i stawki opłat na usługi związane z dostarczaniem ciepła dla odbiorców zasilanych z systemu ciepłowniczego.

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat dla grup taryfowych
      T1 T2 T4 T5
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok netto 48 325,61
Rata miesięczna zł/MW/rok netto 4 027,13
2 Cena ciepła zł/GJ netto 27,79
3 Cena nośnika ciepła zł/m³ netto 19,16
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok netto 16 408,44 31 017,95 26 772,07 35 398,37
Rata miesięczna zł/MW/m-c netto 1 367,37 2 584,83 2 231,01 2 949,86
5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ netto 9,46 18,47 12,68 20,68

 

Tabela 2 - Stawki opłat dla odbiorców należących do grupy T11.

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat dla grupy
taryfowej T11
1 Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c netto 6 195,98
2 Cena za ciepło zł/GJ netto 63,80

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ 5.
Zasady ustalania cen i stawek opłat.
Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 4 taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.

Część 6.
Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców

Zamieszczone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.

Ponadto w przypadkach:

  • niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
  • niedotrzymania przez strony warunków sprzedaży ciepła,
  • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
  • udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
  • stwierdzenia nielegalnego pobierania ciepła

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Opłaty za nielegalny pobór ciepła.

Przy ustalaniu opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się odpowiednie ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie. W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Część 7.
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat.

ZEC powinien powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o zmianie cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany.

Pliki do pobrania